ข้อสอบกลางภาค วิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา


ระบบสนับสนุุนการสอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่เรียนในรายวิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง ได้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
รวมทั้งมีความสามารถในการสรุปความคิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผ่านการทำข้อสอบกลางภาคเรียน ลักษณะของข้อสอบเป็นการเลือกตอบ จำนวน 60 ข้อ
พร้อมการสุ่มตัวเลือกแบบไม่เรียงลำดับ จำนวน 4 ตัวเลือก
ขอให้ให้นักศึกษาตั้งใจทำข้อสอบ


ข้อสอบกลางภาคเรียน สำหรับนักศึกษาที่มีรหัสผ่านเท่านั้น