แผนบริหารการสอนประจำวิชา

รายวิชาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
(Educational Information System Management)

 

 

จำนวนหน่วยกิต-ชั่วโมง  3(2-2-5)         

เวลาเรียน 16 สัปดาห์  รวม 64 ชั่วโมง

 

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมการนำเสนอ โปรแกรมตารางคำนวณ การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา

Idea of information system management, office automation system, Educational information system elements, applying the system in decision making. Practice in using software package to perform office automation, word processing, presentation software, calculation software. Data management via new technology and educational information system management.

 

จุดประสงค์ทั่วไป

  1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ
  2. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. เพื่อให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการศึกษา
  4. เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบกระบวนการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
  5. เพื่อให้ทราบถึงการจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
  6. เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ
  7. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบสำนักงานอัตโนมัติและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
  8. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลคำ
  9. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมการนำเสนอ
  10. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมตารางคำนวณ